مجتمع چاپ و بسته بندی برادران لطیفی

سفارشات زیر کیکی و زیر دسری ها

  کد عمومی  سفارشی   زیر کیکی ها     تعداد سفارش    
 301              دایره 10  
 302          دایره 18  
 303         دایره 21/5  
 304         دایره 22  
 305         دایره 23  
 306       دایره 25/5  
 307       دایره 28/5  
 308       دایره 33/5  
 309         مربع 10  
 310         مربع 15  
 311         مربع 18  
 312         مربع 21/5  
 313         مربع 23  
 314          مربع 25/5  
 315         مربع 28  
 316         مربع 33  
     

 

  کدعمومی سفارشی           زیر دسری ها تعداد سفارش
 500                دایره 10  
 550                مربع 10  
 551           مثلث 5×11×8  
 552           مستطیل 6×16  
 553    دایره10:حداقل سفارش 6000 عدد  
 554    مربع10:حداقل سفارش6000 عدد  
 555   

دایره10:حداقل سفارش3000 عدد

مربع10:حداقل سفارش3000 عدد

  
 556    مربع5/3:حداقل سفارش20000 عدد  
 557   

مربع10: حداقل سفارش4000 عدد

مثلث5×11×8:حداقل سفارش7000 عدد

  
 558    مستطیل12×31:حداقل سفارش3000عدد  
 559    

مربع8:حداقل سفارش5000 عدد

دایره10:حداقل سفارش5000 عدد

مثلث5×11×80:حداقل سفارش5000 عدد

مستطیل6×16:حداقل سفارش2000 عدد

  
 560   

دایره9:حداقل سفارش1000 عدد

دایره5/5:حداقل سفارش5000 عدد

مربع9:حداقل سفارش1000 عدد

مربع8:حداقل سفارش1000 عدد

  

 


طراحی سایت و سئو توسط بهار آرام
Top