کدابعادکد محصولتیراژقیمت
101826 × 25/5 × 4/3 cmکرافت