کدابعادکد محصولتیراژقیمت
606 ( دسری مربع )10 × 10 cm---