کدابعادکد محصولتیراژقیمت
601 ( دسری مستطیل )31 ×12 cm---