کدابعادکد محصولتیراژقیمت
602 ( دسری مستطیل )17/3 × 6 cm-- 
603 ( دسری دایره )10 × 10 cm-- 
604 ( دسری مربع )8 × 8 cm-- 
605 ( دسری مثلث )11/5 × 8 cm--