کدابعادکد محصولتیراژقیمت
609 ( زیر کیکی مربع )21/5 × 21/5 cm---
610 ( زیر کیکی دایره )21/5 × 21/5 cm---
611 ( زیر کیکی مربع )25 × 25 cm---
612 ( زیر کیکی دایره )25/5 × 25/5 cm---
613 ( زیر کیکی مربع )28 × 28 cm---
614 ( زیر کیکی دایره )28/5 × 28/5 cm---
615 ( زیر کیکی مربع )33 × 33 cm---
616 ( زیر کیکی دایره )33/5 × 33/5 cm---