کدابعادکد محصولتیراژقیمت
607 ( دسری مربع )7 × 7 cm---
608 (دسری مربع )6 × 6 cm---